ВП НУБіП України "Прибрежненський аграрний коледж"

  
ВИХОВНА РОБОТА

 

 

Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування

духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді

незалежно від національної належності собистісних  рис громадян Української держави, розвиненої духовності,

фізичної досконалості, моральної,художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

                                                                                           Державна національна програма

                                                       «Освіта» («Україна ХХІ століття»)

 

 

 

 

 

 

 

   Заступник директора з виховної роботи

   Крамська Алла Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ґрунтуючись на пріоритетах духовних цінностей та культури Система виховної роботи у Прибрежненському аграрному коледжі здійснюється на засадах демократизму, використанні творчого потенціалу студентського самоврядування і орієнтована на різнобічний розвиток майбутнього конкурентноспроможного фахівця з професійною аграрною освітою,  формування національної свідомості, правової культури, високих моральних якостей та на забезпечення цілісного розвитку особистості.

В основу організації виховної роботи зі студентами покладено Конституцію України, закони «Про освіту», «Про вищу освіту», положення Загальної декларації прав людини, Державну національну програму «Освіта (Україна ХХІ ст.), Програму правової освіти населення України, Державну програму розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Положенням про коледж, принципи Болонської системи освіти.

 

Основним пріоритетним напрямом в організації виховного процесу у коледжі  є індивідуальний підхід до виховання кожного студента, стимулювання саморозвитку і самовиховання, духовного пошуку, створення виховного середовища, та формування таких значимих загальнолюдських моральних і етичних рис, як любов до своєї країни і народу, чесність, працелюбність, гуманність, висока духовність і культура.

 

До виховного процесу залучені громадські центри культури та організації дозвілля: клуби за інтересами, бібліотека, колективи художньої самодіяльності, музей, студентський спортклуб, різні студентські товариства та ін. Організація виховного процесу передбачає забезпечення системного, людинознавчого та індивідуального підходів з урахуванням традицій регіону, специфіки навчального закладу, відділень, спеціальностей.

 

Важливою складовою навчально-виховної роботи коледжу є розроблена і впроваджена Система роботи кураторів академічних студентських груп. Робота кураторів студентських груп направлена на реалізацію принципів гуманістичної педагогіки, допомогу у створенні в студентських групах атмосфери довіри, поваги як між студентами, так і між студентами та викладачами, співробітниками, контроль за навчальним процесом студентів, проведення виховної, культурно-просвітницької роботи, пропагування здорового способу життя тощо.

 

Чинне у коледжі Положення про кураторів студентських груп є методичним орієнтиром для кураторів. Його зміст повною мірою окреслює напрями роботи куратора, що є традиційними для нашого коледжу і виправдали себе в щоденній педагогічній роботі.

Виховний процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до установленої інфраструктури управління за трьома вертикалями: адміністративною, методичною, громадською.

- адміністративна вертикаль: директор, заступник директора з виховної роботи,завідуючі відділеннями, куратори студентських академічних груп.

- методична (дорадча) вертикаль: педагогічна рада,методична рада, рада кураторів.

- громадська вертикаль: органи студентського самоврядування на рівні коледжу, студентських гуртожитків, активи академічних груп,студенти.