ВП НУБіП України "Прибрежненський аграрний коледж"

  
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Навчальна частинаструктурний підрозділ коледжу, який здійснює координацію та контроль за навчальною, методичною та виховною роботою відділень та циклових комісій. 

 

 

 

 

 

 

   Заступник директора з навчальної роботи

   Хаірова Арзи Нариманівна

  

 

 

 

 

 

 

До складу навчальної частини входять:

– 3 відділення;

   - ветеринарно-технологічне,

   - механізації та електрифікації сільського господарства;

   - підготовки робітничих кадрів

– 4 циклові комісії:

   - ветеринарно-технологічних дисциплін,

   - загально технічних та спеціальних  дисциплін,

   - агроекономічних дисциплін,

   - загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін;

– методичний кабінет;

– бібліотека;

– навчальна частина;

– диспетчерська.

 

Основними завданнями навчальної частини є:

1. Органiзацiйне забезпечення навчальної роботи в коледжі за ліцензованими спеціальностями відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти, координація та контроль за навчальною, методичною, формування графiкiв навчального процесу коледжу .

2. Планування розкладу занять студентів за всіма спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) «Молодший спеціаліст» та формами навчання.

3. Планування та контроль за виконанням навчального навантаження, методичної та культурно-виховної роботи педагогічними працівниками та підрозділами коледжу.

4. Планування та організація практичного навчання студентів коледжу

5. Організація та проведення студентських олімпіад.

6. Організація та проведення у тісному зв’язку з навчальним процесом виробничої, та інформаційної діяльності;

7. Творча співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами в Україні.

8. Забезпечення підготовки документів щодо випуску та працевлаштування випускників коледжу.

9. Облік чисельності та руху контингенту студентів всіх форм навчання.

10. Підготовка статистичних звітів з навчальної роботи ВП НУБіП України «Прибрежненський аграрний коледж». Підготовка довідок, відповідей на листи з питань навчальної роботи.

11. Перевірка готовності відділень та циклових комісій  до нового навчального року.

12. Розробка та впровадження положень щодо організації навчальної та методичної роботи.

 

Основними напрямами діяльності коледжу є:

оптимізація роботи щодо підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за 6 спеціальностями:

  5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»;

  5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»;

  5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва»;

  5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»;

  5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»;

  5.11010101 «Ветеринарна медицина»;

 

Организація навчального процесу

Навчання у коледжі  здійснюється за такими  формами: денною(стаціонарною) та  заочною;

Термін навчання за денною формою та заочною формами  навчання

 

ОКР «Молодший спеціаліст»

ОКР «Молодший спеціаліст»

3 роки

4 роки

   на базі повної загальної середньої освіти   

(11 років)

   на базі базової загальної середньої освіти   

(9 років)

 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» коледж реалізує ступеневу систему  вищої освіти «Молодший спеціаліст - Бакалавр - Спеціаліст». Випускники коледжу мають можливість  навчатися у Національному університеті біоресурсів і природокористування України,  ПФ НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет» та інших ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за скороченим терміном.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в коледжі є  - Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державні стандарти вищої освіти,  «Положення про організацію навчального процесу  у вищих навчальних закладах»,  освітньо-професійні  програми підготовки фахівців відповідних кваліфікаційних рівнів.

Навчальний процес у коледжі здійснюється у вигляді  навчальних занять, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів, практичної підготовки, контрольних заходів (екзамени,заліки тощо).

Однією з особливостей організації навчального процесу в коледжі є запровадження кредитно - модульної системи навчання на всіх курсах навчання та програмах фахівців ОКР «Молодший спеціаліст», що регламентовано «Положенням про кредитно-модульну систему навчання у ВП НУБіП України «Прибрежненський аграрний коледж». Загальне навчальне навантаження студентів (аудиторна і поза аудиторна робота, самостійна робота тощо) вимірюється у годинах та кредитах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS).

У коледжі здійснюється рейтингове оцінювання знань студентів із навчальних дисциплін, захисту курсових робіт (проектів), звітів за всі види практик (навчальної та виробничої), складання державних екзаменів, дипломне проектування  здійснюється за 100-бальною шкалою.

 

До навчального процесу залучено понад 55 педагогічних працівників, з яких:

1 педагогічний працівник має Почесне звання Заслужений працівник освіти України;
4  педагогічних працівника мають Почесне звання Заслужений працівник освіти АР Крим;
4  педагогічних працівника мають Почесне звання Заслужений педагогічний працівник НУБіП України ;
4 кандидата наук (штатних), 6 викладачів-методистів; 14 спеціалістів вищої категорії.